ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Gebruiker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NPS Duurzaam B.V., gevestigd aan de Rietveldenweg 47 K (5222 AP) ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73798908.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de Gebruiker.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Gebruiker, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Opdrachtgever waarop de Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met betrekking tot de verkoop, levering, installatie, onderhoud en service, aanvragen, adviezen, aanvragen en aanbiedingen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Van de voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts van kracht indien en voor zover de Gebruiker deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk wordt benaderd.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van de Gebruiker aan de Opdrachtgever zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, beschrijvingen en dergelijke, van de juistheid waarvan de Gebruiker mag uitgaan.
 3. De door de Gebruiker gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na offertedatum, tenzij anders aangegeven. De Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig (30) dagen na offertedatum en/of aanbieding wordt bevestigd, tenzij anders is aangeven.
 4. De Gebruiker heeft het recht indien de opdracht voor uitvoering van het werk niet aan haar wordt gegeven, alle kosten welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.
 5. De Gebruiker kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheden in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had kunnen begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de geleverde goederen en verrichten diensten door de Gebruiker worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven. De Gebruiker garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, goederen en diensten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.
 7. Een offerte of aanbieding vervalt indien het goed waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is en/of zoals vermeld in de actievoorwaarden.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Afspraken met, of mededelingen van ondergeschikte werknemers binden de Gebruiker niet voor zover deze niet door de Gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.
 10. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 11. Indien de Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is de Gebruiker onder de navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs (ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven):
 12. indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
 13. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan de Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op de Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
 14. in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Opdrachtgever –die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf- gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan tien procent en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de Gebruiker dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst bevat al hetgeen tussen de Opdrachtgever en de Gebruiker is overeengekomen.
 2. De Gebruiker zal de overeenkomst naast beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap op het gebied energievoorziening, waarvan in het bijzonder op het gebied van zonnepanelen.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Gebruiker zijn verstrekt, heeft de Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. De Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de Opdrachtgever de eerdere fases heeft betaald.
 8. De Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, of aan de andere partij surseance van betaling is verleend of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.
 9. Door aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever komt een bindende Overeenkomst tot stand. Door aanvaarding van de offerte garandeert de Opdrachtgever:
 10. dat de constructie van de onroerende zaak geschikt is voor de installatie van de goederen. Indien de Opdrachtgever hiervoor geen garantie kan geven dan is het mogelijk op basis van meerkosten een inspectie te laten doen door een derde partij, en;
 11. dat een bouwvergunning en/of overige medewerking of toestemming van derde partijen (waaronder begrepen een vereniging van eigenaren of een gemeenschap waar de Opdrachtgever en/of de onroerende zaak of het appartementsrecht deel van uitmaakt) vóór de installatie van de goederen verkregen, of niet vereist is.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Gebruiker zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal de Gebruiker de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Van een wijziging van de overeenkomst is onder meer sprake indien als gevolg van de door of namens de Gebruiker doorgegeven gegevens de montage van de zaken wordt vertraagd, onmogelijk wordt gemaakt of indien naar het oordeel van de Gebruiker een gunstigere locatie voor montage aanwezig is
 6. De Gebruiker kan een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht een negatief gevolg heeft voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 7. De Gebruiker zal (in beginsel) de goederen leveren die met de Opdrachtgever zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van de te leveren en/of te installeren goederen, is de Gebruiker echter te allen tijde gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de goederen te leveren, wanneer dit om praktische (waaronder mede het niet op voorraad en/of leverbaar kunnen zijn) of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van de Gebruiker mag worden verwacht. Afwijkingen in de (specificaties van) de geleverde goederen ten opzichte van hetgeen in de Offerte is opgenomen, leveren in beginsel geen grond op tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 8. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van een gewijzigde overeenkomst levert evenmin een wanprestatie van de Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever nimmer een grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 6 – Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van de bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever de Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij de Gebruiker een redelijke termijn dient te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 7 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. Opzegging van een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, eventueel voor de partijen uit deze opzegging voortvloeiende kosten kunnen, voor zover redelijk, in rekening gebracht worden bij de partij die de overeenkomst heeft opgezegd. Deze kosten kunnen echter nooit boven de totaalkosten van de overeenkomst uitstijgen.
 2. De Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met direct ingang te ontbinden, indien:
 3. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 4. na het sluiten van de overeenkomst de Gebruiker een ter kennis gekomen omstandigheden een goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever en/of haar ingeschakelde derden niet al nakomen;
 5. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 6. door vertraging aan de zijde of voor rekening van de Opdrachtgever niet langer van de Gebruiker kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is de Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
 7. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Gebruiker kan worden gevergd;
 8. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend, is de Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de directe en indirecte schade die zij daardoor leidt.
 9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij een opschorting van de verplichting aan de zijde van de Gebruiker, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 10. Indien de Gebruiker op de grond als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde of generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, kosten of schadeloosstelling. De Opdrachtgever is ingeval van wanprestatie of onrechtmatige daad wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens Gebruiker verplicht.
 11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat de Gebruiker het vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Gebruiker op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
 12. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening wordt gebracht. De minimale annuleringskosten bedragen ten minste vijfentwintig procent (25%) van de overeengekomen aanneemsom.

Artikel 8 – Overmacht

 1. De Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. De Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. De Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel de Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 – Garantie

 1. De garantie van de Gebruiker op alle door haar te leveren goederen beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar leveranciers betreffende de goederen heeft gekregen. De tekst van deze garanties is op aanvraag beschikbaar bij de Gebruiker.
 2. Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze garantiebepalingen die worden overhandigd bij het afgeven van de goederen. Mocht er sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde garanties vallen, dan zal de Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na constatering schriftelijk aan Gebruiker moeten melden.
 3. De vermogensgarantie op de goederen zijn beschreven in de garantiedocumenten van de betreffende fabrikant. De tekst van deze garanties is op aanvraag beschikbaar bij de Gebruiker.
 4. De zaakgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructies als gevolg waarvan de zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van de goederen) bedraagt voor de zonnepanelen twee (2) jaar na levering en installatie en voor de overige onderdelen van het systeem (omvormer en bevestigingsmateriaal) vijf (5) jaar naar levering en installatie.
 5. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is één (1) jaar na levering.
 6. Indien een gebrek aan de goederen onder de in lid 1 bedoelde garantie valt zal de Gebruiker, naar haar keuze, de goederen binnen een redelijke termijn (laten) herstellen of vervangen.
 7. De Opdrachtgever kan slechts vervangen van de goederen of ontbinding van de Overeenkomst vorderen indien is komen vast te staan dat de Gebruiker het gebrek niet binnen een redelijke termijn kan (laten) herstellen en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de Overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.
 8. Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) goederen leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
 9. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd.
 10. Ieder recht op garantie vervalt indien:
 11. de door de Gebruiker gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;
 12. de door goederen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
 13. de Opdrachtgever of niet door de Gebruiker ingeschakelde derden zonder toestemming van de Gebruiker aan de geleverde goederen van de Gebruiker werkzaamheden heeft verricht;
 14. de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens de Gebruiker niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt
 15. Uitgesloten van garantie zijn:
 16. schade aan de geleverde goederen door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog of oproep;
 17. schade aangebracht door handelen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van de Gebruiker;
 18. schade door dieren, vandalisme of molest;
 19. schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23m/s, windhozen, wervelstromen, zandstromen e.d.;
 20. schade/gebreken die ontstaan is/zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen e.d.;
 21. schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door de Gebruiker zijn erkend en of uitdrukkelijk voorschrift van de Opdrachtgever zijn toegepast, terwijl de Gebruiker het gebruik van deze materialen heeft ontraden. Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de door de Gebruiker geleverde goederen en aangebracht na installatie van de geleverde goederen.
 22. In geval de Gebruiker derden inschakelt zijn de garantieverplichtingen van de Gebruiker jegens de Opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens de Gebruiker.
 23. In geval de Gebruiker een verzoek tot herstel of vervangingen van de geleverde goederen bij een door haar ingeschakelde derde heeft ingediend, dient de Opdrachtgever het resultaat daarvan te accepteren. Indien de Opdrachtgever dit resultaat niet accepteert is dit nimmer een grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Indien de Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien de Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van de Gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard, ook, ontstaan doordat de Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens.
 4. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een

langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de

laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 2. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor

zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 1. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Gebruiker aan de
  overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de Gebruiker toegerekend kunnen worden;
 2. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover

de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade
als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. In het geval van een consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan als gevolg van artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Aan de door de Gebruiker opgestelde berekening(en), verwachting(en), beraming(en) en indicatie(s) over de verwachte (energie)opbrengst per kalenderjaar, of welke termijn dan ook, kunnen geen rechten worden ontleend en zijn slechts een indicatie. Indicaties al dan niet gebaseerd op behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Voor productverliezen, verlies van gebruiksmogelijkheden, verlies van besparingen en/of verwachte besparingen, dan wel enige ander verlies is de Gebruiker nimmer jegens de Opdrachtgever, dan wel enig derde, aansprakelijk.
 3. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er direct gestart kan worden met de overeengekomen werkzaamheden. Indien er nog zaken verplaatst moeten worden of andere taken uitgevoerd dienen te worden alvorens er gestart kan worden is dit meerwerk volledig op risico van de Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de deugdelijke werking van de (elektriciteits)voorzieningen op zijn locatie. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor storingen in de (elektriciteits)voorzieningen die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden zijn opgetreden en dienen die toegerekend kunnen worden aan de omstandigheid dat de (elektriciteits)voorzieningen ondeugdelijk, of voor de uitvoering van de werkzaamheden ongeschikt waren.
 5. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zaken waaraan de werkzaamheden worden verrichte en/of waarvan voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruikt wordt gemaakt. In het bijzonder is de Gebruiker niet aansprakelijk oor optreden lekkage en/of andere gebreken die toegerekend kunnen worden waan de gebrekkige staat van de ondergrond en/of dak waarop of waaraan de werkzaamheden zijn verricht.
 6. De Opdrachtgever is er zich van bewust dat de door de Gebruiker geleverde zonnepanelen op een (zoveel mogelijk vrije) schaduwvrije plaats gesitueerd dienen te worden. De Opdrachtgever dient zich er zelfstandig van te vergewissen of aan de aan de voorwaarde als bedoeld in de eerste zin wordt voldaan. De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor een lagere opbrengst dan vooraf (indicatief) is aangegeven. Voorts is de Gebruiker nimmer aansprakelijk voor lagere opbrengsten voor de Opdrachtgever als gevolg van de (overmatige) aanwezigheid van schaduw op de plaats waar de zonnepanelen zijn gelegen.
 7. De Opdrachtgever dient zelf te onderzoeken of er voor het plaatsen van de zonnepanelen een vergunning en/of toestemming nodig is en/of het legplan van de zonnepanelen voldoet aan de wettelijke gestelde eisen.
 8. De Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
 9. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 10. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Gebruiker kunnen worden toegerekend;
 11. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot de beperking van directe schade als bedoeld in de zin van deze voorwaarden.

Artikel 10 – Verjaringstermijn

Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden doet de Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de wettelijke verjaringstermijnen. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door de Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

Artikel 11 – Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 12 – Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart de Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Gebruiker zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13 – Betaling en incasso

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker anders is aangegeven.
 2. De Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. De Gebruiker zal alsdan de vordering ter incasso overdragen aan een deurwaarder.
 4. De Opdrachtgever is alsdan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening

van het volledig verschuldigde bedrag.

 1. De Gebruiker heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten.
 2. In mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 1. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, (conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit) Bij een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten gesteld op ten minste vijfentwintig procent (25%) van de het totaalbedrag van de factuur met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00). Indien de Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met de Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. De door de Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge het eerste lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallen zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De Opdrachtgever dient steeds al dat te doen wat redelijkerwijs van hem ma worden verwacht om de eigendomsrechten van de Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag (willen) leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om de Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Opdrachtgever verplicht zich om de donder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-, waterschade en tegen diefstal. Indien Gebruiker overlegging van de polis verzoekt, dient de Opdrachtgever hieraan direct, doch uiterlijk binnen vier (4) werkdagen aan dit verzoek te voldoen. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot de verzekeringspenningen. Voor zover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens de Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dit kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval de Gebruiker zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de Gebruiker en door de Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Gebruiker zich bevinden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen.

Artikel 15 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien de Gebruiker aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de Opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft de Gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten (waaronder de kosten van de vervanging) op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 – Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door de Gebruiker te leveren/geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen)
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient de Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de de Opdrachtgever, ter keuze van de Gebruiker, vervangen of zorgdragend voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan de Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij de Gebruiker anders aangeeft.
 8. Alle bijkomende kosten in verband met de nakoming van de in het vorige lid bedoelde verplichtingen komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Als bijkomende kosten worden in elk geval aangemerkt de kosten van arbeid en ingezet materieel.
 9. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 10. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen vier (4) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de Gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 11. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij de Gebruiker opdracht heeft gegeven.
 12. Indien een klacht gegrond is, zal de Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 17 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. De Gebruiker heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en andere afbeeldingen van zijn ontwerp alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn ontwerpen een afbeelding of voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in Auteurswet 1912 of in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen.
 2. Alle door de Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 19 – Forumkeuze

 1. De rechter in de vestigingsplaats van de Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtstrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Niettemin heeft de Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. De Gebruiker en de Opdrachtgever zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 – Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen de Gebruiker en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.